Privacyverklaring

Laatste update: 11/02/2019

Dobco Medical Systems neemt privacy heel ernstig. We zetten dan ook sterk in op de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dobco Medical Systems bevestigt uitdrukkelijk dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over de vrije van deze gegevens (hierna GDPR) voorzover mogelijk en wenselijk. Als verwerkingsverantwoordelijke, vinden wij het ook belangerijk om u te informeren over de manier waarop wij u persoonlijke data gebruiken u hierin keuzes te laten. Dit privacybeleid heeft als doel u te helpen begrijpen welke data we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we deze data aanwenden. Dit is belangerijk en we moedigen u dan ook aan om de tijd te nemen dit beleid zorgvuldig te lezen.

1. REIKWIJDTE VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke informatie, verzameld van de gebruikers van het PACSonWEB platform. Dit omvat zowel alle dokters, tandartsen, specialisten, … die zich registereren voor en PACSonWEB gebruiken via een account als niet geregistreerde gebruikers die een onderzoek openen aan de hand van referentienummer en geboortedatum.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op de patientdata die Dobco Medical Systems verwerkt in opdracht van de gekoppelde ziekenhuizen en radiologieafdelingen. Hiervoor verwijzen we naar het privacybeleid van de betrokken radiologieafdeling.

Dit privacy beleid is ook van toepassing op de persoonsgegevens die bekomen worden via de bedrijfswebsite bij het registreren voor de nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier of de aanvraag van een PACSonWEB demo account.

Dit privacybeleid is bijkomend van toepassing op alle algemene voorwaarden en andere beleidsregels van Dobco Medical Systems die van toepassing zijn op de verleende diensten.

2. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN (Onze Doelstellingen)

We behandelen de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd, in vertrouwen, in lijn met dit privacybeleid en met nationale en internationele wettelijke bepalingen.

2.1 PACSonWEB

Wanneer u gebruik maakt van het PACSonWEB portal, worden de benodigde persoonsgegevens opgeslagen in onze databank en zullen deze desdanig verwerkt worden om volgende te kunnen garanderen:

 • Traceerbaarheid van geregistreerde toegang tot medische informatie;
 • Implementatie van relevante beveiligde authenticatie en authorisatie methodes. Dit omvat bijvoorbeeld het versturen van emails of tekstberichten for two-factor authenticatie protocollen;
 • Kwaliteitsverbetering van onze diensten en informatie;
 • Aanleveren van lijst met geregistreerde gebruikers aan ziekenhuizen die PACSonWEB aanwenden voor distributie. Deze lijst omvat uitsluitend Naam, Voornaam en Identificatienummer als arts (RIZIV, BIG, …).

De persoonsgegevens, verschaft in the kader van een accountregistratie worden bewaard voor een periode van 2 jaar na de laatstse succesvolle inlogpoging.

De gegevens met betrekking tot toegang tot medische gegevens, zal ook voor 2 jaar bewaard worden, tenzij het noodzakelijk is dat we deze gegevens langer bijhouden voor wettelijke doeleinden. Deze tijdspanne is noodzakelijk om de vooropgestelde doeleinden te kunnen realiseren.

2.2 Dobco Medical Systems' bedrijfswebsite (www.dobcomed.com)

U kunt onze bedrijfswebsite bezoeken zonder persoonsgegevens vrij te geven. Indien persoonsgegevens geregistreerd worden, bvb bij het invullen van een contact formulier of registratie voor de nieuwsbrief, wordt deze informative opgeslagen om:

 • U de benodigde informatie te kunnen verschaffen;
 • De kwaliteit van onze diensten en informatie te kunnen verbeteren;

De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van de gerelateerde dienstverlening + 2 jaar.

3. DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

De informatie die we verzamelen kan onder andere persoonsgegevens bevatten. Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (' betrokkene '). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die we verwerken, hangt af van de manier waarop deze bekomen wordt:

Via de bedrijfswebsite: www.dobcomed.com

Standaard anoniem maar in deze specifieke gevallen worden de vermelde persoonsgegevens verwerkt:

 • Inschrijving voor de nieuwsbrief
  • Emailadres
 • Aanvraag voor een PACSonEB Demo account
  • Naam + voornaam
  • Emailadres
  • Bedrijf + functie binnen het bedrijf
  • Adres + land
  • Telefoonnummer
 • Inzenden van een contactformulier:
  • Naam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer

Via het PACSonWEB portaal:

 • Registratie voor een account:
  • Naam + voornaam
  • Identificatienummer als arts (RIZIV, BIG, …)
  • Mobiel telefoonnummer
  • Telefoon werk
  • Geslacht
  • Taal
 • Inloggen op het portaal met een account (“Ik ben een Dokter”)
  • Gebruikers ID (emailadres)
  • Tijdstip van inloggen
  • Geopende onderzoeken
  • IP adres
 • Inloggen op de website met een referentienummer (“Ik ben een Patiënt”)
  • Tijdstip van inloggen
  • Geopende onderzoeken
  • IP adres

Bijkomstig wordt bij elke PACSonWEB sessie een cookie gebruikt voor het registreren van de sessie ID die gebruikt wordt zolang de gebruiker aangemeld blijft. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen in deze cookie.

4. TOESTEMMING

Elke verwerking van de verzamelde persoonsgegevens, ligt in het rechtmatige belang van de verantwoordelijke.

Indien Dobco Medical Systems beslist om de gegevens, verkregen via de PACSonWEB, aan te wenden voor bijkomstige doeleinden en waarvoor gerechtvaardigd belang geen geldige grondslag is, zal expliciet toestemming gevraagd worden voor de beoogde verwerking via de PACSonWEB interface voorafgaand aan de eigenlijke verwerking van de betrokken gegevens.
Om toestemming te geven, zal het expliciet vereist zijn om een checkbox aan te vinken die aangeeft “dat toestemming wordt gegeven om de persoonsgegevens te verwerken voor het vermelde doeleinde.” U heeft het recht om uw toestemming ten allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking, voorafgaand aan de intrekking. Om uw toestemming terug in te trekken zult u een checkbox ter beschikking hebben binnen uw PACSonWEB gebruikersinstellingen die u dient af te vinken.

5. UW RECHTEN

5.1. RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE EN GEGEVENSWISSING

We bieden u de mogelijkheid om de persoonsgegevens die u ons verschaft heeft in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Dit kan kostenloos.

 • Inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens: Indien gewenst, kunt u een overzicht vragen van uw persoonsgegevens en deze laten corrigeren waar nodig.
 • Wissen van uw persoonsgegevens: U kunt ten allen tijde uw persoonsgegevens laten verwijderen uit onze database voor verder gebruik indien deze gegeves niet vereist zijn voor statutaire of legale doeleinden.

BELANGERIJK: Dit omvat enkel persoonsgegevens die betrekking hebben op een persoonlijke account voor PACSonWEB of persoonsgegevens die verstrekt werden via de bedrijfswebsite. Dobco Medical Systems verwerkt patiëntinformatie voor heel wat ziekenhuizen en radiologieafdelingen op contractuele basis. Elke vraag met betrekking tot patiëntgegevens dient dan ook neergelegd te worden bij de desbetreffende radiologieafdeling.

U kunt zich ten allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief van Dobco Medical Systems en /of aangeven dat u niet langer wenst gecontacteerd te worden door ons.

5.2. RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

In specifieke gevallen heeft u het recht om te verzoeken dat Dobco Medical Systems de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt.

5.3. HOE U RECHTEN UITOEFENEN?

In het geval u één of meerdere van bovenstaande rechten, wenst uit te oefenen voor data waarvoor Dobco Medical Systems betrokken is als verwerker en waarvoor een ziekenhuis of radiologieafdeling de verwerkingsverantwoordelijke is, dient u uw vraag neer te leggen bij de betrokken radiologieafdeling.

Voor persoonsgegevens die rechtstreeks door Dobco Medical Sysstems warden verzameld, heeft u de mogelijkheid om uw verzoek per mail in te dienen op het adres data_protection_officer@dobcomed.com of per brief, geadresseerd aan het hoofdkantoor
Dobco Medical Systems,
Nachtegaalstaat 6 W05,
9240 Zele, Belgium
U wordt verzocht een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen.

Na het controleren van uw identiteit, zullen wij al het redelijke doen om uw verzoek in te willigen tenzij het inzien, corrigeren, verwijderen of beperkt verwerken van uw persoonsgegevens onredelijke maatregelen zou vergen (bvb technisch of organisatorisch nagenoeg onhaalbaar of extreem duur). Dobco Medical Systems kan ook verzoeken weigeren indien deze onredelijk repititief of systematisch zijn.

Uw verzoek zal binnen de maand na ontvangst afgehandeld worden.

6. HOE INBREUKEN OP UW RECHTEN EN VRIJHEDEN MELDEN?

Indien u van mening bent dat Dobco Medical Systems uw rechten of vrijheden geschonden heeft, kunt u dit per mail melden aan onze data protection officer via het adres: data_protection_officer@dobcomed.com

We zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om het probleem op te sporen en op te lossen.

In een dergelijk geval kunt u ook de toezichthoudende authoriteit, zijnde de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, contacteren:

 • Voor België:
  • Gegevensbeschermingsautoriteit
  • Drukpersstraat 35
  • 1000 Brussel
  • Tel: +32 2 274 48 00
  • https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
 • Voor Frankrijk:
  • Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
  • 8 rue Vivienne, CS 30223
  • F-75002 Paris, Cedex 02
  • Tel: +33 1 53 73 22 22
  • https://www.cnil.fr/fr
 • Voor Nederland:
  • Autoriteit Persoonsgegevens
  • Prins Clauslaan 60
  • Postbus 93374
  • 2509 AJ Den Haag
  • Tel: +31 70 888 8500
  • https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
 • Voor Noorwegen:
  • Norwegian Data Protection Authority
  • P.O. Box 8177 Dep
  • NO-0034, Oslo
  • Tel: +47 22 39 69 00
  • https://www.datatilsynet.no/
 • Voor Zwitserland:
  • Office of the Federal Data Protection and Information Commissioner
  • Feldeggweg 1
  • CH - 3003 Berne
  • Tel: +41 58 462 43 95
  • https://www.edoeb.admin.ch/
 • Voor Slovenië:
  • Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
  • Dunajska cesta 22
  • SI-1000 Ljubljana
  • Tel: +386 1 230 97 30
  • https://www.ip-rs.si/

7. DERDE PARTIJEN

Persoonsgegevens, verzameld door Dobco Medical systems, kunnen doorgegeven worden aan een derde partij verwerker voor de doeleinden waarvoor de gebruiker de informatie ter beschikking heeft gesteld of voor het beheer van ons portaal of voor andere interne administratieve doeleinden. De persoonsgegevens kunnen ook doorgestuurd worden naar derde partij service verleners inzake identiteitscontrole, website hosting en beheer, data analyse, data backup, beveiliging en opslag. Hierdoor is het mogelijk dat persoonsgegevens verstuurd worden buiten het land van de bezoeker. Door het registreren van gegevens via de bedrijfswebsite van Dobco Medical Systems website of het PACSonWEB portal, geeft de bezoeker de expliciete toestemming voor de overdracht van deze gegevens voor de uitvoering van zijn of haar vrijwillige verzoeken of anderszins zoals uiteengezet in het gedeelte '2. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken'.

Het beleid van Dobco Medical Systems staat toe om informatie vrij te geven aan derden, in volgende omstandigheden:

 • Zoals vereist door toepasselijke wetgeving, statuut, regel, regelgeving of professionele standaard, of door dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander juridisch proces
 • Voor wettelijke doeleinden
 • Wanneer expliciet aangevraagd door de betrokkene
 • Indien nodig om conferenties of evenementen mogelijk te maken die worden gehost door een derde partij
 • Of andere zoals uiteengezet in dit beleid

8. BEVEILIGING

Dobco Medical Systems zal, voor in de mate van het mogelijke, technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. De risico's van onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging van of toegang door onbevoegden en elke andere ongeoorloofde verwerking van uw persoonlijke gegevens worden hierdoor tot een minimum beperkt.

9. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We zullen dit doen door het plaatsen van de bijgewerkte versie op de Dobco Medical Systsems’ bedrijfswebsite en het PACSonWEB portaal. Wanneer we wijzigingen in ons beleid publiceren, zullen we de datum van de "laatste update" van ons privacybeleid wijzigen. Wij raden u dan ook aan om ons privacybeleid periodiek te lezen.

10. CONTACTEER ONS

In het geval u:

 • Een vraag of een bezorgdheid heeft inzake de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan
 • Een vraag heeft inzake dit privacybeleid
 • Inzage, correctie, wissing of beperkte verwerking wenst van uw persoonsgegevens

kunt u ons contacteren per mail via het adres data_protection_officer@dobcomed.com

Indien u dit verkiest kunt u ons per brief contacteren op volgend adres:
Dobco Medical Systems
Nachtegaalstraat 6 W05
9240 Zele, Belgium

Ter identificatie, wordt u verzocht een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen.